Tarımsal Biyoteknoloji

BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Araştırma projeleri

NKU-BAP.00.24.AR.13.03 "Miszambak'ın (Lilium candidum L.) In Vitro Şartlarda Hızlı Çoğaltılması "(2013-2014)

TÜBİTAK-1002-Hızlı Destek-981120879. ‘Sarıçamda (Pinus sylvestris L.) Yüksekliğe Bağlı Genetik Varyasyonun nSSR Belirteçleriyle Araştırılması’ (2013-2014)

NKU-BAP.00.24.AR.13.20. ‘Doğal Kum Zambağı (Pancratium Maritimum L.) Populasyonlarında Genetik Yapının Moleküler Belirteçler Yardımı ile Belirlenmesi" (2013-2015)

NKU-BAP.00.24.AR.14.30 "Tuz Stresi Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" (2015-2016)

NKU-BAP.00.24.AR.14.31 "Hidrojen Peroksit Uygulamasının Buğdayın Çimlenme ve Fide Gelişim Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi" (2015-2016) (Araştırmacı-NKÜ-Tarla Bitkileri Bölümü ile ortak)

NKU-BAP.00.24.AR.14.35 "Mikroçoğaltım ile Elde Edilen Akzambak (Lilium candidum L.) Soğancıklarında Alkaloid Analizi" (2015-2016)

ÇOMÜ-BAP_FBA_2014-128 "In vitro Çoğaltılan ve Kazdağlarında Farklı Yüksekliklerde Yayılış Gösteren Digitalis Trojana Ivanina Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi" (2014-2016) (ÇOMÜ-Biyoloji Bölümü ile ortak)

NKU-BAP.03.GA.16.029 ‘Trakya Bölgesine Ait Orobanche Cumana Wallr. Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Moleküler Belirteçler Yardımı ile Belirlenmesi’ (2016-2017)

TÜBİTAK-1003-Alt Proje No: 114O974. 'Klasik Ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak, Oleik Asit İçeriği Yüksek ve Orobanş (Orobanche cumana Wallr.)’a Dayanıklı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Hatlarının Geliştirilmesi' (2015-2018)

TÜBİTAK-TOVAG-3001- "Lauris nobilis L.’de (Akdeniz defnesi) Flow Sitometri Yöntemi ile Cinsiyet Tayini ve In vitro Mikroçoğaltımı" (2016-2018)

TUBİTAK-TOVAG-1001- 215O526 ‘Geniş Doğal Varyasyona Sahip Korunga (Onobrychis Miller) Genetik Kaynak Kolleksiyonunun Yeni Sitogenetik Yöntemler ile Karakterizasyonu ve Trakya Bölgesine Uygun Çeşitlerin Geliştirilmesinde Kullanımı" (2016-Devam Ediyor) (NKÜ-TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ İLE ORTAK)

NKU-BAP.03.GA.17.113. “Kosova´nın Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Ispanak (Spinacia oleracea L.) Bitkisinde Ağır Metallerin Biyoakümülasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi” (2017-2018) (NKÜ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Priştina Üniversitesi Bitkisel Üretim Bölümü ile Ortak)

Alt yapı projeleri

Kalkınma Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Projesi, TR21/16/KÖA/006, "Ziraatbiyotek" (2016-2019) 

Lisanüstü Projeler

NKUBAP.03.YL.18.171 ‘Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ıslah programında genitör olarak kullanılabilecek genotiplerin ve bazı ticari çeşitlerin moleküler belirteçlere dayalı genetik karakterizasyonu. 2018-2019

NKU-BAP.03.YL.15.005 ‘Mikrosatellit Belirteçleri ile Doğal Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi’ (2015-2016)

NKU-BAP.03.YL.15.007 "Bazı Tritikale (×Triticosecale) Genotiplerinde Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasıyla Tuz Stresinin Meydana Getirdiği Oksidatif Hasarın Giderilmesinde Süperoksit Dismutaz Enziminin İşlevi" (2015-2016)

 

HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Araştırma projeleri

 

Kamu Projesi TARAL-1007–TÜBİTAK-KAMAG-106G005- "Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-1"(2007-2012) Proje web sayfası: www.turkhaygen.gov.tr

TAGEM ARGE Projesi TAGEM-11/ARGE/13- "Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi" (2010-2013)

NKU-BAP.00.24.AR.12.10-“Sığır, koyun, keçi, mandadan elde edilen farklı tipteki hücrelerin sinkronizasyonunda serum açlığı ve kontak inhibisyonun etkilerinin araştırılması” -(2013-2014)

TÜBİTAK-TOVAG-1120932-“Sinkronize edilen farklı hücre tiplerinin canlılık ve hücre siklus analizleri” -(2013-2014).

TÜBİTAK-1512-2120046 "Hastalıklara Dirençli Damızlık Balarısı Kolonisi ve Anaarı Üretimi" (2013-2014)

NKU-BAP.00.24.AR.14.09- "Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) mtDNA Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI) Geni Analizi" (2014-2016)

NKU-BAP-"Çiftlik Hayvanlarına Ait Fibroblast, Kıkırdak, Granuloza Ve Kas Hücrelerinde Immunohistokimyasal Karakterizasyon Ve Hücre Siklus Analizleri" (2013-2014) (Biyoloji Bölümü ile ortak)

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon- “Yüksek Proteinli Arı Keki Geliştirilmesi” (2015-2016)

NKU-BAP.00.24.AR.14.25- "Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığırlar ve Onların Yavrularında mtDNA Geçişinin İncelenmesi" (2015-2016)

NKU-BAP "Sağlıklı Meme Epitel Hücre Hattı Üzerine Timokinon’Un Sitotoksik Etkilerinin Incelenmesi" (2015-2016) (NKÜ-Tıp Fakültesi ile ortak)

TÜBİTAK-3001-114O883 "Trakya Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA (tRNAleu-Cox2 Arası) Dizi Analizleri ile Araştırılması" (2014-2016)

TAGEM-14/AR-GE/15 "Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini" (2014-2016) (NKÜ-Zootekni Bölümü ile ortak)

TUBİTAK- 1000- 115R147 "Namık Kemal Universitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması-Biyoteknoloji" (2017)

TUBİTAK-TOVAG-1001-215O555 "Türkiye Eşek (Equus asinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu" (2016-2017)

TAGEM “Arı Yetiştiriciliği Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve İzmir İli Örnek Uygulama ''Arıcılarla El Ele Aktif Eğitime'' Yardımcı Araştırmacı (2015-2017)

TAGEM “Türkiye'de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması”, Yardımcı Araştırmacı (2015-2017)

TAGEM/HAYSÜD 15/06/01/03-2017 "Arı Yetistiriciligi Egitim Materyalinin Gelistirilmesi ve Izmir Ili Örnek Uygulama ”Arıcılar El Ele Aktif (2015-2017)

TAGEM/HAYSÜD 14/06/01/10-2017- "Türkiye’de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması" (2014-2017)

TAGEM "Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi" (2015-2018)

NKU-BAP.03.DS.17.129- "Diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin Trakya Bölgesi Eşek Populasyonlarında Tanımlanması" (2017-2019).

2016-SUF-025- "Avrupa Levreği' nde (Dicentrarchus labrax) IGF-II Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Büyüme Özellikleri ile İlişkilerinin Araştırılması" (Ege Üniversitesi ile ortak) Araştırmacı (2016-2019)

Deneysel olarak yeşil kas dejenerasyonu oluşturulan etlik piliçlerde pectoralis major kasının yapısal özellikleri et kalitesi ve ilgili bazı aday genlerin ekspresyon düzeyleri(2015-2017)

Saanen Irkı Keçilerde laktoglobulin Gen Polimorfizminin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2015-2016)

 

Lisanüstü Projeler

NKU-BAP.03.YL.16.017 "Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığır ve Yavrularının MtDNA ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu" (2015-2016)

NKU-BAP.03.YL.16.027 "Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Belirteçleri Kullanılarak Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi" (2016-2017)

NKU-BAP.03.YL.17.134. "Sığır ve Koyundan Elde Edilen Farklı Tip Hücrelerin Dondurulmasında Kriyo Koruyucuların ve Isı Değişikliklerinin Hücre Canlılığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" (2017-2018)

 

ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Araştırma projeleri

NKU-BAP.00.24.AR.13.14 “Farklı Tarım Artığı Ürünlerden Fungal ve Bakteriyel Alfa-Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu” (2013-2014)

NKU-BAP "Işınlama İşlemi Uygulanmış Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi" (2014-2015) (Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortak)

NKU-BAP "Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması" (2014-2016) (NKÜ-Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortak)

NKU-BAP "Raman Spektroskopisi Kullanarak Soğuk Pres Yağlarda Saflık Tayini Yapılması"

NKU-BAP.03.GA.17.101 “Domates ve Hıyarlarda Pestisit Kalıntısı ve Ağır Metal Tespiti, Alınabilecek Önlemler Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ (Türkiye) ve Mamuşa (Kosova) Örneği” (2017-2019)

 

 

Lisanüstü Projeler

NKU-BAP.03.YL.16.028 "Balıkesir Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Biberiye ve Fesleğen Bitkilerine Ait Uçucu Yağların Antioksidan ve Antimikotik Özelliklerinin Belirlenmesi" (2016-2017)