Tamamlanmış Projeler

Bitkisel Biyoteknoloji

·         NKUBAP.00.24.AR.13.03 "Miszambak'ın (Lilium candidum L.) In Vitro Şartlarda Hızlı Çoğaltılması "(2013-2014)

·         TÜBİTAK-1002-Hızlı Destek-981120879 "Sarıçamda (Pinus sylvestris L.) Yüksekliğe Bağlı Genetik Varyasyonun nSSR Belirteçleriyle Araştırılması"-(2013-2014)

·         NKUBAP.00.24.AR.13.20"Doğal kum zambağı (Pancratium maritimum L.) populasyonlarında genetik yapının moleküler belirteçler yardımı ile belirlenmesi" -(2014-2015)

·         NKUBAP.00.24.AR.14.30"Tuz Stresi Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" (2015-2016)

·         NKUBAP.00.24.AR.14.31"Hidrojen Peroksit Uygulamasının Buğdayın Çimlenme ve Fide Gelişim Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi" (2015-2016) (Araştırmacı-NKÜ-Tarla Bitkileri Bölümü ile ortak)

·         NKUBAP.00.24.AR.14.35"Mikroçoğaltım ile Elde Edilen Akzambak (Lilium candidum L.) Soğancıklarında Alkaloid Analizi" (2015-2016)

·         ÇOMÜ BAP_FBA_2014-128 "In vitro Çoğaltılan ve Kazdağlarında Farklı Yüksekliklerde Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivanina Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi"  (2014-2016) (ÇOMÜ-Biyoloji Bölümü ile ortak)

·         NKU-BAP "Trakya Bölgesine ait Orobanche cumana Wallr. populasyonlarının genetik çeşitliliğinin moleküler belirteçler yardımı ile belirlenmesi" (2016-2017)

 

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

·         NKUBAP.00.24.AR.13.14 “Farklı Tarım Artığı Ürünlerden Fungal ve Bakteriyel Alfa-Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu” (2013-2014)

·         NKU-BAP "Işınlama İşlemi Uygulanmış Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi" (2014-2015) (Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortak)

 

Hayvansal Biyoteknoloji

·         Kamu Projesi TARAL-1007–TÜBİTAK-KAMAG-106G005- "Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-1"(2007-2012) Proje web sayfası: www.turkhaygen.gov.tr

·         TAGEM ARGE Projesi TAGEM-11/ARGE/13- "Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi" (2010-2013)

·         NKUBAP.00.24.AR.12.10-“Sığır, koyun, keçi, mandadan elde edilen farklı tipteki hücrelerin sinkronizasyonunda serum açlığı ve kontak inhibisyonun etkilerinin araştırılması” -(2013-2014)

·         TÜBİTAK-TOVAG-1120932-“Sinkronize edilen farklı hücre tiplerinin canlılık ve hücre siklus analizleri” -(2013-2014).

·         TÜBİTAK-1512-2120046 "Hastalıklara Dirençli Damızlık Balarısı Kolonisi ve Anaarı Üretimi" (2013-2014)

·         NKUBAP.00.24.AR.14.09- "Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) mtDNA Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI) Geni Analizi" (2014-2016)

·         NKU-BAP-"Çiftlik Hayvanlarına Ait Fibroblast, Kıkırdak, Granuloza Ve Kas Hücrelerinde Immunohistokimyasal Karakterizasyon Ve Hücre Siklus Analizleri" (2013-2014) (Biyoloji Bölümü ile ortak)

·         KOSGEB Ar-Ge İnovasyon- “Yüksek Proteinli Arı Keki Geliştirilmesi”  (2015-2016)

·         NKUBAP.00.24.AR.14.25- "Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığırlar ve Onların Yavrularında mtDNA Geçişinin İncelenmesi" (2015-2016)

NKU-BAP "Sağlıklı Meme Epitel Hücre Hattı Üzerine Timokinon’Un Sitotoksik Etkilerinin Incelenmesi" (2015-2016) (NKÜ-Tıp Fakültesi  ile ortak)

 

Devam Eden Projeler

Bitkisel Biyoteknoloji

·    Kalkınma Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Projesi, TR21/16/KÖA/006, "Ziraatbiyotek" (2016-devam ediyor) 

·         TÜBİTAK-1003- 'KLASİK VE MOLEKÜLER ISLAH YÖNTEMLERİ KULLANILARAK, OLEIK ASIT IÇERIĞI YÜKSEK VE OROBANŞ (Orobanche cumana Wallr.)’A DAYANIKLI AYÇIÇEĞI (Helianthus annuus L.) HATLARININ GELİŞTİRİLMESİ' (2014-devam ediyor)

·         TÜBİTAK-TOVAG-3001- "Lauris nobilis L.’de (Akdeniz defnesi) Flow Sitometri Yöntemi ile Cinsiyet Tayini ve In vitro Mikroçoğaltımı" (2016-devam ediyor)

·         TUBİTAK-TOVAG-1001- "Geniş doğal varyasyona sahip korunga (Onobrychis Miller) genetik kaynak kolleksiyonunun yeni sitogenetik yöntemler ile karakterizasyonu ve Trakya bölgesine uygun çeşitlerin geliştirilmesinde kullanımı" (2016-devam ediyor) (NKÜ-TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ İLE ORTAK)

 

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

·         NKU-BAP "Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması" (2014-2016) (NKÜ-Gıda Mühendisliği Bölümü  ile ortak).

·         NKU-BAP "Raman spektroskopisi kullanarak soğuk pres yağlarda saflık tayini yapılması" 

 

Hayvansal Biyoteknoloji

·         TÜBİTAK 3001-114O883 "Trakya Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA (tRNAleu-Cox2 Arası) Dizi Analizleri ile Araştırılması" (2014-2016)

·         TAGEM-14/AR-GE/15 "Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini" (2014-2016) (NKÜ-Zootekni Bölümü ile ortak)

·         TUBİTAK- 115R147 "Namık Kemal Universitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması-Biyoteknoloji" (2016)

·         TUBİTAK-TOVAG-1001-215O555 "Türkiye Eşek (Equus asinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu" (2016-2017)

·         TAGEM “Arı Yetiştiriciliği Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve İzmir İli Örnek Uygulama ''Arıcılarla El Ele Aktif Eğitime'' Yardımcı Araştırmacı (2015-2017)

·         TAGEM “Türkiye'de Paket Arıcılık Olanaklarının Araştırılması”, Yardımcı Araştırmacı (2015-2017)

·         TAGEM "Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca)  Varroaya  Karşı  Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi" (2015-2018)

 

Lisanüstü Projeler

Bitkisel Biyoteknoloji

·         NKUBAP.03.YL.15.005 “Mikrosatellit Belirteçleri ile Doğal Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi” (2015-2016)

·         NKUBAP.03.YL.15.007 "Bazı Tritikale (×Triticosecale) Genotiplerinde Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasıyla Tuz Stresinin Meydana Getirdiği Oksidatif Hasarın Giderilmesinde Süperoksit Dismutaz Enziminin İşlevi" (2015-2016)

 

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

·         NKUBAP.03.YL.16.028 "Balıkesir Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Biberiye ve Fesleğen Bitkilerine Ait Uçucu Yağların Antioksidan ve Antimikotik Özelliklerinin Belirlenmesi" (2016-2017)

 

Hayvansal Biyoteknoloji

·         NKUBAP.03.YL.16.017 "Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığır ve Yavrularının MtDNA ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu" (2015-2016)

·         NKUBAP.03.YL.16.027 "Türkiye yerli keçi ırklarında mikrosatellit DNA belirteçleri kullanılarak genetik çeşitliliğin belirlenmesi" (2016-2017)